Vores metode

Forarbejdet

Udvælgelsen af Byblomster

Når vi laver et bud på plantesammensætning på jeres areal, er der mange ting, vi tager højde for. Først og fremmest undersøger vi det areal, hvor Byblomsterne skal placeres. Vi tager her hensyn til de omgivelser arealet har, fordi disse kan have indflydelse på staudernes vækstbetingelser. Grænser jeres blomstrende areal eksempelvis op til græs, vil vi udvælge særlige stauder, der kan hindre græsset i at brede sig ind i bedet. Ligesom der ved vejnære bede vil tages hensyn til, at stauderne hvert år bliver udsat for vejsalt, hvilket betyder, at en sådan plantesammensætning kommer til at bestå af salttolerante stauder. Hårdføre og robuste stauder i nøje sammensætning giver nemlig længelevende og selvregulerende beplantninger. Vi tilpasser derfor plantesammensætningerne til hvert enkelt areal.

Derudover bliver de planter, vi bruger, vurderet i forhold til vores 10 opstillede krav. Dette giver blandt andet blomstrende arealer fra det tidlige forår til det sene efterår. Udover stauder indeholder vores beplantning nemlig også blomstrende løg, som sikrer en tidlig blomstring. Herudover sørger vi for en artssammensætning, hvor planterne indbyrdes er lige konkurrencedygtige, og vi bestræber os på at bruge hjemmehørende stauder, hvis vækstbetingelserne tillader det. De hjemmehørende stauder vil yderligere styrke biodiversiteten for både bier og insekter.

Jorden

I vil ofte kunne anlægge jeres blomstrende areal i den eksisterende jord, som dog skal være 100% fri for rodukrudt. Derudover skal jorden umiddelbart før plantning løsnes i mindst 20 cm dybde. Herefter udføres eventuelt jordforbedring og arealet jævnes med en rive. I er nu klar til at plante jeres nye byblomster.

EN BYBLOMST
LEVER OP TIL 10 KRAV

  1. Er tilpasset voksestedet
  2. Er hårdfør
  3. Tilbyder nektar og/eller pollen
  4. Har lang blomstringstid
  5. Har dekorativ afblomstring
  6. Har hurtig fremspiring i foråret
  7. Er god til at dække jorden
  8. Skal ikke opbindes
  9. Tåler nedklipning i dec-feb
  10. Selvsåning er ok
byblomst-logo

Beplantningen

I Byblomst bestræber vi os på, at ejerskabet for de blomstrende arealer placeres hos dem, der skal sætte planterne i jorden og pleje arealet. Vi har derfor lavet en beplantningsmetode, som er en kombination af blandede plantebakker, en specialdesignet afstandsrive og en plantemanual med farvekoder.

I finder ud af, hvor I plante planterne ved at bruge en specialdesignet Byblomst afstandsrive. Tænderne på riven er indstillet med den nøjagtige planteafstand, og skal derfor trækkes gennem arealet – først på den ene led og så på den anden. Herved ”tegnes” fine krydser, hvori der skal plantes.

"Det er simpelthen så dejligt, at vi ikke skal bruge tid på at afpotte alle planterne. Og at vi så bare kan tegne arealet op med jeres afstandsrive, jamen, det sparer os for så meget tid! Det her er jo faktisk en revolution af plantemetoden!"

- Ejer af DST anlæg Peder Bech Hjortshøj

Vores gartnere har på forhånd blandet planterne i 18-hulsbakker. Blandingen i bakkerne tager højde for, at hver kvadratmeter skal indeholde en vis procentdel af henholdsvis bunddækkende planter, fyldplanter, ledsageplanter og solitære planter. Planterne kan derfor plantes direkte fra bakkerne. På denne måde får arealets allerede fra starten et udtryk af blomstereng.

Bakkerne kan være markeret med farvekoder til specifikke zoner. Dette er eksempelvis for at vise de planter, der skal danne kant ud mod en græsplæne. Farvekoderne kan findes i den individuelle beplantningsmanual, som følger med planterne. Heri vil farvekoder for forskellige zoner på simpelvis illustrere, hvordan arealet skal beplantes.

Vi kan desuden levere et informationsskilt til arealet, hvis det er noget I ønsker. Informationsskiltet foræller, hvad der er plantet, hvorfor det netop er denne plantesammensætning, hvad man kan forvente af blomstring henover året og hvordan beddet støtter op om biodiversitet.

Minimal emballage

Hos Byblomst er vi meget opmærksomme på at minimere mængden af emballage. For os giver det al mening i verden, at vi genbruger dét, vi kan.

Vi leverer alle vores stauder i bakker med 18 planter, og kun få solitære planter i potter. Vores stauder prikles direkte i 18-hulsbakkerne, og på den måde optimerer vi også den produktionsmæssige brug af emballage. Når I er færdige med at plante, sørger vi for at al emballage og containere hentes og leveres tilbage til gartneriet. Her vil det hele indgå i den videre produktion i gartneriet.

Plejen

I de første år kan beplantningen domineres af arter, som vil forsvinde på sigt. De har den funktion, at de udfylder hullerne, alt imens de længelevende arter bruger tid på at etablere sig. Arter der etablerer sig selv i beplantningen, og som vi ofte plejer at betragte som ”ukrudt”, kan bydes velkomne.

I det første år, regnet fra beplantningsdatoen, skal arealet håndluges 6-7 gange, og de følgende år blot 1-2 gange årligt. Herudover skal bedet vandes – særligt indtil planternes rødder har godt fat i jorden (cirka 3 uger). Kalkuleret tid til lugning er cirka 2 minutter per kvadratmeter. Planterne kan derudover klippes ned i december-februar, men dette er ikke nødvendigt for planternes trivsel. Vælger I at klippe planterne ned, bør afklippet findeles og fordeles i bedet, så det fungerer som næring for planterne.

Hvis I følger vores anvisninger i forhold til forarbejde, plantning og pleje, vil arealet have en levetid på 15-20 år.

 

Som noget ekstra kan I tilvælge, at vi kommer ud, på de(t) tidspunkt(er) i processen som I ønsker, og fortæller eventuelle beboere eller medarbejdere om projektet gennem en walk and talk eller lignende. På den måde får beborerne eller medarbejderne et større kendskab og forhånbentlig stærkere forhold til anlægget.

Vil vide mere om vores projekter?