Den dynamiske beplantning

Opskriften bag et blomstrende, længelevende og driftvenligt areal er, at kombinere en stor portion viden om hver enkelt staude og dennes vækstbetingelser, med en accept af de vilkår for beplantning, som er i jorden.

De stauder som vi bruger i Byblomst bliver vurderet i forhold til vores opstillede 10 krav. Det giver blomstrende arealer, som giver blomster fra det tidlige forår til det sene efterår, og som har en artssammensætning hvor planterne indbyrdes er lige konkurrencedygtige.

Plantesammensætningen bliver lavet således, at den passer til det enkelte areal. Her tages der hensyn til de omkringligende omgivelser der kan have indflydelse på vækstbetingelserne. 

Hvis jeres nye Byblomstrende areal grænser op til græs, vil vi udvælge særlige stauder, som kan hindre græsset i at brede sig ind i bedet.  Ligeledes vil der ved venjnære staudebede tages hensyn til at stauderne hvert år vil blive udsat for vejsalt, og derfor vil plantesammensætningen bestå af salttolerante stauder.

Vi bestræber os på også at bruge hjemmehørende stauder, hvis vækstbetingelserne tillader det. De hjemmehørende stauder vil yderligere styrke biodiversiteten for både bier og insekter.

Vores beplantninger er dynamiske og det samlede udtryk vil variere over tid, men bevare kvaliteten af at skabe et varieret og attraktivt blomstrende areal. 

Udover stauder indeholder vores beplantninger også blomstrende løg, som sikrer en tidlig blomstring. Derudover kan vi også supplere med frøblandinger.

For at et Byblomstrende areal lever op til vores forventninger om at være længelevende og driftvenligt, er tre elementer afgørende: forarbejdet, plantningen og plejen.

Vi vil ofte kunne anlægge jeres Byblomstrende areal i den eksisterende jord, som dog skal være 100% fri for rodukrudt. Afhængigt af de valgte planter og deres vækstbetingelser, kan der jordforbedres inden plantning.

Umiddelbart før plantning skal jorden løsnes i mindst 20 cm dybde. Hvorefter der udføres evt. jordforbedring og arealet jævnes med en rive og herefter er i klar til at plante jeres nye byblomster.

Vi holder jer i hånden hele vejen, og giver jer al den nødvendige rådgivning og information.

EN BYBLOMST
LEVER OP TIL 10 KRAV

  1. Er tilpasset voksestedet
  2. Er hårdfør
  3. Tilbyder nektar og/eller pollen
  4. Har lang blomstringstid
  5. Har dekorativ afblomstring
  6. Har hurtig fremspiring i foråret
  7. Er god til at dække jorden
  8. Skal ikke opbindes
  9. Tåler nedklipning i dec-feb
  10. Selvsåning er ok

 

byblomst-logo

VORES MÅDE AT LAVE BYBLOMSTRENDE AREALER PÅ

I Byblomst gør vi os umage for at sikre, at ejerskabet for jeres Byblomstrende areal placeres hos dem, som skal sætte planterne i jorden, og efterfølgende pleje arealet.

Derfor er vores beplantningsmetode en kombination af blandede plantebakker, en specialdesignet afstandsrive og plantemanual med farvekoder.

Først og fremmest har vores gartner blandet planterne i bakker, med 18 planter i hver bakke. Blandingen i bakken tager højde for, at hver kvadratmeter skal indeholde en vis procentdel af hhv. bunddækkende planter, fyldplanter, ledsageplanter og solitære planter. Planterne leveres i de præ-blandede bakker, og der plantes direkte fra bakkerne. Arealets udtryk af blomstereng vil således være etableret fra starten. Bakkerne kan være markeret med farvekoder til specifikke zoner, f.eks. for at vise de planter som skal danne kant ud mod en græsplæne.

For at man kan vide, hvor man skal plante, leveres planterne med en specialdesignet Byblomst afstandsrive. Tænderne på riven er indstillet med den nøjagtige planteafstand, og skal derfor trækkes igennem arealet på først den ene led, og så den anden led. På den måde ”tegnes” fine krydser, hvori der skal plantes.  

Endelig udarbejder vi en individuel beplantningsmanual til hvert projekt, som på simpel vis med farvekoder for forskellige zoner  illustrerer, hvordan arealet skal beplantes.

I Byblomst er vi meget opmærksomme på at minimere mængden af emballage. Både af hensyn til miljøet, men også for at lette håndteringen af planterne, både i vores gartneri og ude hos vores kunder. Derfor bruger vi 18-hulsbakker og kun få potter til solitære planter.

Efter endt beplantning afhenter vi al emballage; cc-containere, bakker og potter, og afstandsriven, og det hele leveres tilbage til vores gartner, hvor det indgår i den videre produktion.

PLEJE OG DRIFT AF DET FÆRDIGE AREAL MED BYBLOMSTER

Hårdføre og robuste stauder, i en nøje afpasset sammensætning, giver længelevende og selvregulerende beplantninger.

I et Byblomstrende areal er det den dynamiske beplantning og bedets samlede udtryk, der er vigtigt, og ikke de enkelte arters individuelle overlevelse og fremtræden.

I de første år kan beplantningen domineres af arter, som vil forsvinde på sigt. De vil til en start have den funktion, at de udfylder hullerne, mens de længelevende arter bruger tid på at etablere sig. Arter, der etablerer sig selv i beplantningen, og som vi plejer at betragte som ”ukrudt”, kan bydes velkomne. Hvis vores anvisninger i forhold til forarbejde, beplantning og pleje følges, vil arealet have en levetid på 15-20 år. I det første år, regnet fra beplantningsdato, skal arealet håndluges 6-7 gange, og de følgende år blot 1-2 gange om året. Derudover skal det vandes, særligt i de første 3 uger, og indtil planternes rødder har godt fat i jorden. Kalkuleret tid til lugning er ca. 2 min pr. kvm. Planterne kan klippes ned i december-februar, men det er ikke nødvendigt for planternes trivsel. Vælger man at nedklippe, bør afklippet findeles og fordeles i bedet, så det fungerer som næring til planterne.

Vil du have flere Byblomster?